IMA, eli itsenäinen markkinointikumppani

Jokainen uusi jäsen allekirjoittaa IMA-sopimuksen, siinä kerrotaan hyvin tarkasti jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Näiden eettisten ja yleisten sääntöjen kanssa toimiessa, yritys kuin jäsen on hyvässä turvassa, koska molempien oikeudet ovat hyvin turvattu, eikä väärinkäytöksiä sallita sen paremmin jäsenten kuin yrityksen taholta. Varsinainen Englannin kielinen sopimus on oikeudellisesti sitova, mutta siitä on tehty ymmärrettävä suomennos, josta vain muutamia otteita tässä. Kokonaisuus on yli 20 sivua pitkä. 

IMAt neuvovat asiakkaitaan rehellisesti ja vilpittömästi, selvittämällä mahdolliset väärinkäsitykset tuotteista, liiketoimintamahdollisuuksista tai muista lausunnoista, jotka on annettu konsultoivien keskustelujen aikana. Asiakkaiden pyynnöstä myyntikeskustelu voidaan jättää pois, lykätä tai lopettaa sovinnollisesti aloituksen jälkeen. Ottaessaan yhteyttä asiakkaaseen IMAn on ilmoitettava asiakkaalle kaikista tuotteen näkökohdista (kuten tarkoituksesta, ominaisuuksista tai sovelluksesta) ja pyydettäessä myös mahdollisista edelleenmyynneistä. Kaikkien tuotteista annettujen tietojen on oltava kattavia ja totuudenmukaisia. 

Yhtiö haluaa huomauttaa nimenomaisesti, että IMAn menestys riippuu täysin heidän henkilökohtaisesta sitoutumisestaan, kyvyistään ja ponnisteluistaan. Lisäksi yhtiö ei takaa minkäänlaista erityistä palkkatasoa tai muita tuloja pelkästään osallistumisesta ONELIFE NETWORKiin eikä myöskään tarjoa palvelupakettia, joka johtaisi tällaiseen taattuun korvaukseen. 

Suhteissa ONELIFE NETWORK IMAt ovat aina oikeudenmukaisia ja rehellisiä käyttäytyessään muita verkostomarkkinointiyrityksiä kohtaan. Kumppaneiden järjestelmällinen rekrytointi muista verkostoista ei ole sallittua. Häiritsevät, harhaanjohtavat tai epäoikeudenmukaiset vertailulausunnot muiden yritysten tavaroista tai jakelujärjestelmistä ovat kiellettyjä.

 Yhtiö on verkostomarkkinointiyhtiö, joka tarjoaa yksinomaan jäsenilleen koulutusohjelmia ja niihin liittyviä lisätuotteita ja -palveluita, mukaan lukien tuotteet ja palvelut, jotka ONELIFE NETWORKille tarjoaa kolmas osapuoli, kuten virtuaaliset rahakkeet (tokenit). Tokenit toimitetaan ONELIFE-jäsenille ilmaiseksi myynninedistämistarkoituksessa heidän omalla suostumuksellaan, eivätkä ne ole millään tavalla sidoksissa / sidottu palveluna ONELIFE NETWORKin tarjoamiin koulutuskursseihin. Jos ONELIFE-jäsen haluaa vastaanottaa tokenit, hänen on valittava "vastaanotan tokeneita" -vaihtoehto. Jos mainittua vaihtoehtoa ei ole merkitty, tokeneita ei anneta. Tietty määrä tokeneita annetaan kyseiselle jäsenelle yhdessä ostetun opetuskurssin kanssa vain saadun pyynnön perusteella. Edellä kuvatut tokenit tarjoaa Onecoin -ohjelmisto- ja teknologiayritys, jossa sen hallintaan ja käyttöön sovelletaan Onecoin-yhtiön ehtoja ja muita sovellettavia lakeja ja määräyksiä.  Luodut tokenit antavat pääsyn Onecoin-louhintapooleihin, mutta eivät takaa pääsyä niihin, eikä sitä, kuinka monta Onecoinia vastaanotetaan. Louhittujen Onecoinien kokonaismäärä voi muuttua Onecoin-yhtiön strategian mukaisesti. Jäsenet, joille Onecoinit kuuluvat, eivät saa myydä niitä. Rookie-paketin (ilmaispaketin), avulla jäsenet voivat saada tokeneita ja palkkioita verkoston palkitsemisohjelmasta. Kaikki muut aktiviteetit, jotka liittyvät jäsenten saamien tokenien hallintaan ja niiden käyttöön, ovat yksinomaan jäsenten ja Onecoin-yhtiön vastuulla. IMA saa palkkion myyntitoiminnastaan. Tämä toiminto ei edellytä IMAlta mitään kuluja, vähimmäismääräistä tavarantoimittamista tai uuden IMAn rekrytointia. Ilmainen rekisteröinti on ainoa vaatimus.

 Lisäksi IMAlla on olemassa mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta hankkia uusia IMAita. Saatuaan vaaditun pätevyyden IMAt saavat palkkion toteutuneesta myynnistä ja heidän tarjoamastaan tuesta toisille IMAille. Palkkiota ei makseta uuden IMAn rekrytoinnista, vaan myynnin arvosta. Palkkio ja tapa, jolla se maksetaan, perustuvat tuolloin voimassa olevaan palkkiojärjestelmään. IMAille tarjotaan maksuton online-toimisto (backoffice) toimintaansa varten. Mainittu backoffice (jäsenen omat sivut) antaa ajantasaisen ja kattavan yleiskuvan myynnistä, palkkioista sekä asiakas- / alalinjan kasvusta. Lisäksi IMAt voivat, mutta sitä ei vaadita, ostaa erilaisia palveluita, täydennyskoulutuskokonaisuuksia jne., kun taas palveluiden erityisehtojen hyväksyminen saattaa edellyttää sovellettuja käyttöehtoja. Rookie on ilmainen koulutuspaketti, joka sisältää tietoa integroiduista virtuaalisista tarjouksistamme ja siitä, miten sitä voidaan käyttää henkilökohtaiseen kehittymiseen ja edistymiseen. Rookie-paketin avulla jäsenet voivat luoda tokeneita ja palkkioita verkoston palkitsemisohjelman avulla. Kaikki Rookie-tilit, jotka eivät ole olleet aktiivisia 14 päivän sisällä sisäänkirjautumisesta / hankinnasta, menevät automaattisesti lepotilaan ja lopetetaan myöhemmin. Näiden pakettien uudelleenaktivointi suoritetaan omistajan pyynnöstä ja KYC-asiakirjojen toimittamisesta tai toissijaisten asiakirjojen toimittamisesta henkilöllisyyden todentamiseksi.

Itsenäisinä yrittäjinä IMAt ovat henkilökohtaisesti vastuussa asiaankuuluvien säännösten noudattamisesta, mukaan lukien vero- ja sosiaalivakuutusvaatimukset (esim. Rekisteröinti alv-tunnistenumeroon, työntekijöidensä rekisteröinti sosiaalivakuutusjärjestelmään, yrityslupien hankkiminen tarvittaessa). Tältä osin IMAt takaavat, että hän noudattaa kaikkia vero- ja muita maksuvelvoitteita (kuten tulleja tai tuontiveroja), joita hänen sääntömääräisen kotipaikan lainkäyttöalue voi edellyttää toiminnastaan ansaittujen palkkioiden osalta. Yhtiö pidättää oikeuden vähentää vastaava verojen ja palkkioiden määrä palkkioista ja / tai vaatia korvausta vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että IMA rikkoo edellä mainittuja ehtoja, jos IMA on vastuussa niistä. IMAlle ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja tai muita veroja, jotka liittyvät IMAn toimintaan. IMAlla ei ole oikeutta antaa lausuntoja tai kommentteja yhtiön puolesta. Yhtiö haluaa huomauttaa nimenomaisesti, että IMAn menestys riippuu täysin heidän henkilökohtaisesta sitoutumisestaan, kyvyistään ja ponnisteluistaan. Lisäksi yhtiö ei takaa minkäänlaista erityistä palkkatasoa tai muita tuloja pelkästään osallistumisesta ONELIFE NETWORKiin eikä myöskään tarjoa palvelupakettia, joka johtaisi tällaiseen taattuun korvaukseen. 

IMAn on suojattava henkilökohtaisia salasanojaan ja käyttäjätunnuksiaan kolmansilta osapuolilta. Yritys ei ole vastuussa mistään tapahtumista, jotka on suorittanut joku muu kuin IMA käyttäessään käyttäjänimeään ja salasanaansa. Jos IMA antaa vapaaehtoisesti käyttäjätunnuksensa ja / tai salasanansa luvattomalle henkilölle / osapuolelle, kyseiset profiilit / tilit jäädytetään ja / tai lopetetaan yhtiön käyttöehtojen mukaisesti. Jokainen IMA voi omistaa vain yhden henkilökohtaisen tilin. OneLife Network Ltd ei ole vastuussa useista identiteeteistä yhden tilin rekisteröinnin takana. Yritys tunnistaa vain yhden tilin kutakin hyväksyttyä KYC-lähetystä ja hyväksyntää kohti, eli yksi tili edustaa yhtä ainoaa fyysistä omistajaa. Jokainen IMA voi omistaa vain yhden henkilökohtaisen tilin. Tämä ei kuitenkaan estä / haittaa IMAa hallinnoimasta IMA-tilien alatilejä, kunhan hallinto tapahtuu yhtiön ehtojen ja kaikkien muiden asiaankuuluvien määräysten sekä sovellettavien yhtiön sisäisten sääntöjen mukaisesti. IMAn on kielletty vahingoittamasta yhtiön, sen muiden yhteistyökumppaneiden, tytäryhtiöiden tai muiden kolmansien osapuolten oikeuksia tai häiritsemästä heidän toimintaansa; he eivät saa rikkoa muita sovellettavia lakeja. Lisäksi IMAt eivät saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja yhtiön tuotteista tai ONELIFE NETWORKista. Myyntitoimintojensa ja rakentamistyönsä aikana IMAt antavat vain sellaisia lausuntoja tarjoamistaan tavaroista ja ONELIFE NETWORK -myyntijärjestelmästä, jotka vastaavat ONELIFE NETWORKin markkinointi- ja tiedotusmateriaalien sisältöä. Lainvastaisen toiminnan, kuten luvattomien tai epäoikeudenmukaisten mainontakäytäntöjen (kuten harhaanjohtavien lausuntojen) käyttö on kielletty.

ONELIFE NETWORK -järjestelmää ja -tuotteita voidaan esitellä kasvokkain kotiesittelyissä tai muissa tapahtumissa, verkkokutsuilla, verkkoseminaareissa tai muissa online-esityksissä vain yhtiön mainoskäytäntöjen ja asiaankuuluvan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. IMAt hyväksyvät sen, että on nimenomaisesti ilmoitettu, että yritys ei ole vastuussa eikä sitä voida pitää vastuussa IMAn levittämistä mainosmateriaaleista ja eettisten sääntöjen, näiden yleisten ehtojen ja kaikista muista laillisesti todetuista rikkomuksista tai asiaan liittyvistä virallisista asiakirjoista, nämä ovat aiheena sanktioihin, mukaan lukien IMAn tilin välitön sulkeminen 14 päivän ajaksi ja / tai 500 euron sakon määrääminen.

. Liiketoiminnassaan IMAlla ei ole oikeutta antaa kielteisiä, halveksivia tai muuten laittomia kommentteja tai arvioita kilpailevista tai muista kolmansien osapuolten yrityksistä, tuotemerkeistä, logoista tai muista tavaramerkeistä.

 IMAt eivät saa vastata yhtiötä, ONELIFE NETWORK -järjestelmää, sen palveluita, markkinointisuunnitelmaa tai muihin yhtiöön, sen toimintaan ja muihin palveluihin liittyviin mediakyselyihin. IMA on velvollinen välittämään välittömästi kaikki mediakyselyt yritykselle, ja lisäksi IMA antaa julkisia lausuntoja (kuten televisio-, radio- tai online-foorumeilla) YRITYSTÄ, sen tuotevalikoimaa ja ONELIFE NETWORK -markkinointijärjestelmää koskien vasta sen jälkeen, kun on saanut YRITYKSEN kirjallisen suostumuksen. Tällä hetkellä on nimenomaisesti todettu, että mitään tiedotusvälineiden tai muita IMAn julkisia lausuntoja ei pidetä virallisina lausuntoina ONELIFE NETWORK -järjestelmästä tai yhtiön tuotteista tai palveluista.

IMAt saavat myydä tavaroita ja / tai palveluja muille yrityksille, myös verkostomarkkinointiyrityksille, siltä osin kuin ne eivät ole yhtiön kilpailijoita. Jos IMAt työskentelevät samanaikaisesti useille yrityksille tai verkostomarkkinointiyrityksille, he sopivat järjestävänsä liiketoimintansa ja alalinjansa siten, että vältetään näiden muiden yritysten toimintojen yhteys tai sekoittuminen ONELIFE-toimintaan. Etenkään IMAt eivät saa tarjota muita tuotteita kuin ONELIFE-VERKOSTON tuotteita samanaikaisesti, samassa paikassa tai välittömässä läheisyydessä tai samalla verkkosivustolla, Facebook-sivulla tai muulla sosiaalisen median/online -alustalla.

. IMAa on kielletty suosittelemasta muista ONELIFE-VERKOSTOISTA jäseniä muiden yhtiöiden tuotteiden myyntiin.

 IMAn on noudatettava tiukkaa luottamuksellisuutta yhtiön ja sen rakenteen liikesalaisuuksien suhteen. Liikesalaisuuksiin kuuluvat erityisesti tiedot alalinjan toiminnasta ja siihen sisältyvistä tiedoista sekä tiedot kolmansista osapuolista, yhtiön kumppaneista tai muista IMAista. Tämä velvoite on voimassa myös yhtiön ja IMAn välisen sopimuksen päättymisen jälkeen.

Korvauksena aktiivisuudestaan ja tietyn pätevyyden saavuttamisen jälkeen IMAt saavat bonuksia, jotka maksetaan viikoittain ja jotka perustuvat ONELIFE NETWORK palkkiojärjestelmään vastaavien pätevyysvaatimusten mukaisesti. IMAn tulee tarkistaa maksut ja ilmoittaa yhtiölle kaikista virheistä välittömästi. Kaikki palkkiopyynnöt perustuvat sovellettavaan yleiseen palkkiojärjestelmään, joka on IMAn nähtävissä milloin tahansa hänen backoffice -palvelussaan.

Lisäksi IMA-jäsenellä on 14 pv peruttamisoikeus.